Informacje różne, statystyka samobójstw.

... A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz światła purpurowy ...
... By mi zabełtać błękit w głowie To będę jasny i gotowy ...

 

Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego

Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego poprzedzone jest wieloma czynnościami.
Jedną z nich jest uzyskanie stosownego skierowania, wydawanego przez lekarza w dniu badania,
którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Błędne jest pokutujące czasem przekonanie, że skierowanie do szpitala psychiatrycznego może wydać tylko lekarz psychiatra.

W sytuacji nagłej osobą wystawiającą skierowanie do szpitala często jest "inny lekarz", przeważnie
- lekarz pogotowia ratunkowego
- lub podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).

Osoba ze skierowaniem jest następnie poddawana badaniu psychiatrycznemu przez lekarza izby przyjęć lub innego lekarza wyznaczonego przez kierownika szpitala, którzy postanawiają o umieszczeniu w szpitalu, po uprzednim stwierdzeniu wskazań do przyjęcia.
W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

Bardzo istotnym elementem związanym z umieszczeniem w szpitalu jest :
wyrażenie zgody przez pacjenta, bowiem przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą.


Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu, jest nie tyle zgoda, co jej brak.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane i wymagają indywidualnego potraktowania każdego z wymienionych przypadków braku zgody pacjenta na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

1

Ów brak może wynikać z niezdolności do jej wyrażenia przez pacjenta.
Przyjęcie do szpitala osoby niezdolnej do wyrażenia zgody następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego (patrz słownik).
Przedstawiciel ustawowy osoby, która nie pozostaje pod władzą rodzicielską, wyraża taką zgodę za zezwoleniem sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby, natomiast w wypadkach nagłych nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego.

W przypadku osoby :
- małoletniej (patrz słownik)
- lub ubezwłasnowolnionej całkowicie (patrz słownik)
pisemną zgodą wyraża ich przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie.
W przypadku sprzecznych oświadczeń tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy.

2

Kolejny przejaw braku zgody ma miejsce w przypadku osoby chorej psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Jako przykład zagrożenia niech posłużą dokonane akty agresji lub autoagresji (np. skok przez okno, poważne samookaleczenie nożem, połknięcie trującej substancji, wyrzucenie ciężkiego przedmiotu na ulicę, uderzenie kogoś ciężkim przedmiotem w głowę, poważne uszkodzenie ciała); usiłowane, lecz powstrzymane akty agresji wobec siebie lub innych; akty agresji przygotowywane w ten sposób, że same czynności zawierają w sobie rzeczywisty i poważny stopień zagrożenia (zbieranie materiałów łatwopalnych, wybuchowych, zaopatrywanie się w broń lub inne niebezpieczne przedmioty); słowne groźby dokonania zamachu samobójczego lub zamachu na inne osoby, jeżeli sposób i okoliczności uzasadniają obawę ich spełnienia.

O przyjęciu takiej osoby pomimo braku zgody, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Przyjęcie wymaga jeszcze dodatkowo zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem).
Ma on na to 48 godzin liczonych od chwili przyjęcia.

Kierownik szpitala zawiadamia o przyjęciu bez zgody pacjenta sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia.
Wspomniany tryb postępowania jest również właściwy względem osób, których zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagrażają bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy są one chore psychicznie.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości osoby mogą być przyjęte do szpitala bez wymaganej zgody.
Należy jednak mieć na względzie, że ich pobyt podlega czasowemu ograniczeniu
i nie może trwać dłużej niż 10 dni.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
O treści postanowienia zawiadamia niezwłocznie zainteresowany szpital.
W razie wydania postanowienia o braku podstaw do przyjęcia, szpital psychiatryczny jest obowiązany wypisać umieszczoną osobę niezwłocznie po doręczeniu postanowienia sądu.

Sąd opiekuńczy może rozpoznać sprawę z urzędu, jak również na wniosek umieszczonej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.
Istotą postanowień sądu jest ocena czy celowe jest ograniczenie wolności osobistej osoby.


Brak zgody pacjenta na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym nie stanowi przeszkody w przyjęciu, jeśli zachodzi jeden z dwóch wymienionych przypadków :

1. Pierwszy, dotyczy osoby chorej psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego.
2. Drugi, osoby chorej psychicznie niezdolnej do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, względem której uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę stanu jej zdrowia.

W obu przypadkach o potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego,
orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby, na wniosek
- jej małżonka
- krewnych w linii prostej (patrz słownik)
- rodzeństwa
- jej przedstawiciela ustawowego
- osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Do wniosku, dołącza się świadectwo lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Należy pamiętać, że stanowi ono istotny element tak samo zresztą jak jego ważność, bowiem w przypadku braku świadectwa lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed datą złożenia wniosku, sąd opiekuńczy zwraca wniosek.

Świadectwo wydaje lekarz psychiatra publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej na uzasadnione żądanie uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w tej sprawie.
Lekarz psychiatra wyznacza termin badania i zawiadamia o tym osobę chorą psychicznie, pouczając o możliwości doprowadzenia przez Policję w przypadku niestawienia się na badanie.
Doprowadzenie przez Policję następuje w obecności lekarza lub pielęgniarki publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przyjęcie pacjenta bez jego zgody do szpitala psychiatrycznego nie stanowi pogwałcenia praw osób z zaburzeniami psychicznymi, i nie może być rozpatrywane w tych kategoriach.
Stanowi ono dowód troski.
Dodatkowo angażowanie w tę procedurę sadu ma na względzie ocenę celowości ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanej wolności osobistej człowieka.


Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94.111.535 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego z dnia 23 listopada 1995 r. ( Dz.U.95.150.736)

Słownik


w linii prostej spokrewnione są osoby, które pochodzą jedna od drugiej lub od wspólnego przodka; tak spokrewniony jest np. ojciec z synem czy wnuk z dziadkiem


do czasu uzyskania pełnoletniości osoba fizyczna jest według prawa cywilnego osobą małoletnią. Osoba taka pozostaje pod szczególną pieczą, która może przybrać postać władzy rodzicielskiej lub opieki.


pozbawienie zdolności do czynności prawnych, gdy u osoby, która ukończyła 13 lat, wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, następuje niezdolność do kierowania swoim postępowaniem.
Niezdolność ta musi być stała lub długotrwała i przy tym dotyczyć załatwiania spraw osobistych lub majątkowych oraz przejawiać się całkowitą niezdolnością do ich załatwiania lub stałą tendencją do oczywiście niekorzystnego dla siebie ich załatwiania


jego źródłem są określone w ustawie stosunki prawne lub wydane na podstawie ustawy orzeczenia sądowe.
Przedstawicielem ustawowym małoletniego są rodzice sprawujący władzę rodzicielską lub opiekun;
ubezwłasnowolnionego całkowicie, który nie pozostaje pod władzą rodzicielską -opiekun.

 

 


 

Statystyki samobójstw w Polsce - Wydział Prasowy Komendy Głównej Policji
Dane uzyskane ze strony : http://www.kgp.gov.pl/statys/zamach.htm
Samobójstwa - Statystyka w rozbiciu na lata
ROK OGÓŁEM (100%) MĘŻCZYŹNI % KOBIETY %
2001 4971 4184 84% 787 16%
2000 4947 4090 83% 857 17%
1999 4695 3967 84% 728 16%
1998 5502 4591 83% 911 17%
1997 5614 4622 82% 992 18%
1996 5334 4392 82% 942 18%
1995 5485 4465 81% 1120 19%
1994 5538 4541 82% 997 18%
1993 5569 4519 81% 1050 19%
1992 5453 4426 81% 1027 19%
1991 4159 3388 81% 771 19%
 
A więc zdecydowana (%) przewaga Panów.
Chyba jesteśmy po prostu skuteczniejsi choc o sobie nie moge tego powiedzieć :(

 


 

Samobójstwa w 2001 r. - http://www.kgp.gov.pl/statys/zamach.htm


W 2001 roku odnotowano 5712  (4677)  zamachów samobójczych,
z których 4971  (4184)  zakończyło się zgonem.
Liczby w nawiasie dotyczą tylko mężczyzn.

 

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodzi :

w mieszkaniu - 2156 (1593)    47,53%
w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 1084 (981)   23,89%
piwnice i strychy - 784 (660)    17,28%
a także obszar parku i lasu - 512 (476)    11,28%

Jednak co mieszkanie to mieszkanie :), Tylko trzeba je mieć ;(
 

Sposób popełnienia zamachu:

powieszenie się 4453 (3914)    77,95%
rzucenie się z wysokości 351 (203)    6,14%
zażycie środków nasennych 175 (68)    3,06%
rzucenie się pod pojazd 136 (89)    2,38%
uszkodzenie układu krwionośnego 114 (86)    1,99%
utopienie się 98 (51)    1,71%
inne samookaleczenie 94 (70)    1,64%
zastrzelenie się 58 (56)    1,01%
zażycie trucizny 41 (24)    0,71%
otrucie gazem 32 (21)    0,56%
inny sposób 160 (95)    2,80%

Zdecydowana przewaga powieszenia się.
Osobiście odczuwam strach przed tą metodą rozstania się z tym najlepszym ze światów ;(.

Nie ukrywam, że moim marzeniem jest smierć z wyboru,
ale bez bólu, strachu i poniżenia, w miłej i fachowej atmosferze.

Czy zgoda na tą odrobinę człowieczeństwa to tak dużo
dla "sadystów" sprzeciwiających sie eutanazji ?

Chyba zbyt dużo .. niestety :( . Męcz sie czlowieku za życia, umieraj w męczarniach ...
To ideał dla wielu ... Smutne to i gorzkie w swojej wymowie :(

Sposób popełnienia zamachu przez kobiety (1035 = 100%):

powieszenie się 539    52,07%
rzucenie się z wysokości 148    14,29%
zażycie środków nasennych 107    10,33%
rzucenie się pod pojazd 47    4,54%
utopienie się 47    4,54%
uszkodzenie układu krwionośnego 28    2,70%
inne samookaleczenie 24    2,31%
zażycie trucizny 17    1,64%
otrucie gazem 11    1,06%
zastrzelenie się 2    0,19%
inny sposób 65    6,28%

Sposób popełnienia zamachu przez mężczyzn (4677 = 100%) :

powieszenie się 3914    83,68%
rzucenie się z wysokości 203    4,34%
rzucenie się pod pojazd 89    1,90%
uszkodzenie układu krwionośnego 86    1,83%
inne samookaleczenie 70    1,49%
zażycie środków nasennych 68    1,45%
zastrzelenie się 56    1,19%
utopienie się 51    1,09%
zażycie trucizny 24    0,51%
otrucie gazem 21    0,44%
inny sposób 95    2,03%

U mężczyzn bardzo zdecydowana przewaga powieszenia się.
 

Ustalone przyczyny zamachów:

w 909 (572) zamachach przyczyna była choroba psychiczna    16,19%
w 625 (523) - nieporozumienia rodzinne    11,13%
w 412 (329) - przewlekła choroba   7,50%
w 410 (341) - warunki ekonomiczne   7,30%
w 194 (170) - nagła utrata źródeł utrzymania    3,45%
w 189 (157) - zawód miłosny   3,36%
w 91 (69) - śmierć bliskiej osoby   1,62%
w 65 (46) - problemy szkolne   1,15%
w 26 (24) - trwałe kalectwo   0,46%
w 7 (1) niepożądana ciąża   0,12%
w 5 (3) - chory na AIDS    0,09%

w 2679 (2329) zdarzeniach nie można było ustalić przyczyny zamachu   47,73%

 

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:

żonaty, zamężna - 2650 ( 2164 )    46,39%
kawaler, panna - 1808 ( 1561 )    31,65%
wdowiec, wdowa - 396 ( 252 )    6,93%
rozwiedziony (a) - 281 ( 239 )    4,91%
konkubinat - 156 ( 134 )    2,73%
separacja - 77 ( 67 )    1,35%
pozostałe zamachy - 344 ( 260 )    6,02%

A więc pada mit, że to samotni najczęściej ...
 

Wykształcenie osób podejmujących zamachy:

zasadnicze zawodowe - 1314 (1185)    23,00%
podstawowe - 1294 (1071)    22,65%
średnie - 448 (316)    7,84%
podstawowe niepełne - 251 (187)    4,39%
wyższe - 123 (92)    2,15%

brak informacji o wykształceniu - 2282 (1826)    39,95%

 

Stan świadomości :

1050 (968) - pod wpływem alkoholu    18,32%
851 (623) - trzeźwi    14,51%
49 (35) - pod wpływem substancji psychotropowych    0,85%
26 (14) - pod wpływem innych środków    0,45%

3754 (3053) - nie ustalono    65,51%

Mały łyk szampana i małe relanium i od razu pijany albo naćpany ;).
Ale trzeźwych też dużo - Jak oni to zrobili ? ;)
 

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:

renta, emerytura alimenty 1354 (1041)    23,70%
praca 1339 (1159)    23,44%
na utrzymaniu innej osoby 952 (711)    16,67%
bez stałego źródła utrzymania 686 (652)    12,01%
zasiłek dla bezrobotnych 104 (94)    1,82%

brak danych 1277 (1020)    22,36%

Wiedziałem, że ta renta to nie jest najlepszy pomysł,
ale żeby zaraz znaleść się na czele stawki. Dobry Boże .... ;)
 
Liczby w nawiasach dotyczą mężczyzn
Powyższe dane procentowe odnosza się do ogólu samobojstw
bez podziału na kobiety i mężczyzn

 

Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze (2001 r) :
Wiek % zak. zgonem Liczba zamachów w tym zakończone zgonem
    Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
14 lat i mniej 1,4% 27 (29%) 67 (71%) 11 (16%) 58 (84%)
15-16 lat 1,5% 38 (34%) 74 (66%) 14 (19%) 58 (81%)
17-20 lat 5,3% 96 (26%) 278 (74%) 37 (14%) 226 (86%)
21-30 lat 14% 127 (14%) 767 (86%) 72 (10%) 620 (90%)
31-50 lat 44% 412 (17%) 2026 (83%) 322 (15%) 1823 (85%)
51-70 lat 27% 267 (19%) 1133 (81%) 242 (18%) 1079 (82%)
71 lat i więcej 7% 90 (24%) 278 (76%) 86 (24%) 270 (76%)
 
Ogółem   1057 (19%) 4623 (81%) 784 (16%) 4134 (84%)
    5680 (100%) 4918 (100%)
Wszystko przede mną ;)
Ze statystyk wynika, że jestem w najlepszym wieku do .... ;)
Na pewno nie będę sam, Podobnych mi wiekowo jest ok. 44% ;)))

  Z powyzszych danych wynika, że :

- znacznie aktywniejsi i trochę skuteczniejsi są mężczyźni

- próby samobójcze podejmowane są ok. 15 razy na dobe
  co oznacza, że co ok. 1,5 godz. ktoś próbuje popełnic samobójstwo.

- próba samobójcza zakończona zgonem zdarza sie ok.13 razy dziennie
  czyli co ok. 2 godz. ktoś umiera w wyniku samobójstwa.

- z powyzszej statystyki wynika również, że ok. 87% prób samobojczych
   kończy sie zgonem !!!!

  I cos tu nie gra bo statystyki medyczne okreslaja ten odsetek na ok. 30% !!!
  a lekarze wystawiają przecież akty zgonu więc dane powinny byc zbliżone.

  Nie wiem skąd te rozbieżności ale mozna przypuszczać,
  że statystyki policyjne są bardziej "poprawne politycznie".
  Wszak 5 tys. prób samobójczych rocznie brzmi zdecydowanie lepiej niz 15 tys. ;)

 

 

 


Nadmierna aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn a ryzyko depresji

Nadmierna aktywność fizyczna młodych kobiet może być oznaką depresji i większego ryzyka samobójstwa - takie wyniki badań amerykańskich naukowców publikuje pismo "Medicine, Science in Sports and Exercise.

Korzyści zdrowotne, jakie płyną z regularnej aktywności fizycznej, są powszechnie znane. Wyniki badań naukowców z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie wskazują jednak, że podejmowanie zbyt intensywnych ćwiczeń może być, zwłaszcza u kobiet, niepokojącym sygnałem depresji.

Naukowcy objęli badaniami około 4 tys. 700 studentów (kobiet i mężczyzn) ze 137 uczelni w USA.
Analiza danych na temat aktywności fizycznej młodych ludzi ujawniła, że kobiety, które intensywnie ćwiczą w samotności przynajmniej 6 razy w tygodniu, mają 1,5 raza większe tendencje do przejawiania zachowań samobójczych niż ich mniej aktywne rówieśnice.

W przypadku mężczyzn było odwrotnie - ci, którzy nie podejmowali aktywności fizycznej, mieli 2,5 raza większe ryzyko podjęcia próby samobójczej.

Według dr. Davida Browna, który brał udział w badaniach, przyczyny tego zjawiska mogą być związane z faktem, że ćwiczenia są dla dziewcząt sposobem na zredukowanie stresu czy na radzenie sobie z problemami, które w rzeczywistości wymagają interwencji specjalisty.
Jak podkreślają naukowcy, wszyscy uczestnicy badań, niezależnie od płci, odnosili najwięcej korzyści ze sportów grupowych, w których trener i koledzy z grupy mogą nie tylko udzielić odpowiednich wskazówek, ale też wsparcia psychicznego.

.... Nie wiem co powiedzieć ....
W każdym razie ja przynajmniej 3 razy w tygodniu ćwiczę klikając w klawiaturę
więc depresji się nie lękam ;)))
 

 

Z poważaniem

Nobody64